Regulamin Thai World Spa

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Salon masażu Thai World Spa świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Thai World Spa Kannika Grzelka.

  2. Thai World Spa świadczy usługi w godzinach poniedziałek - piątek: 11:00 – 22:00, sobota - niedziela 10:00 – 22, w lokalu pod adresem ul. Smolna 38/4, 00-375 Warszawa. NIP: 5242847866, REGON: 369049339

  3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Thai World Spa są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników.

  4. Pracownicy Thai World Spa świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej Thai World Spa aktualny cennik świadczonych usług.

  5. Czas trwania każdej usługi jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.

  6. Zakup usługi z oferty Thai World Spa (wliczając w to vouchery sprzedawane przez firmy zewnętrzne oraz osoby posiadające voucher - obdarowane) jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Thai World Spa oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Regulamin poza stroną internetową znajduje się również na recepcji.

  7. Klient korzystający z usług Thai World Spa jest świadomy, że masaże wykonywane w salonie są masażami głębokimi, mocnymi z elementami Yogi i po zabiegu mogą wystąpić skutki uboczne takie jak: miejscowe stany zapalne, stany podgorączkowe, złe samopoczucie, bóle mięśniowe oraz wiele innych skutków ubocznych, szczególnie u osób starszych, z przeciwwskazaniami oraz osób niewysportowanych. Mając to na uwadze, klient nie ma prawa do reklamacji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych.

2. OBOWIĄZKI KLIENTA

  1. Klient bez umówionej wizyty (wchodzący z ulicy) zobowiązany jest przeczytać i podpisać oświadczenie o przeczytaniu niniejszego regulaminu oraz o braku przeciwskazań do wykonania zakupionego / otrzymanego zabiegu.

  2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

  3. Klient zobowiązany jest poinformować personel o nienależycie wykonywanej usłudze podczas zabiegu (uwagi do jakości, pomylony zabieg itd.). Po wykoniu zabiegu, reklamacje nie zostaną uwzględnione i zostanie uznane, że zabieg został wykonany z należytą starannością.

3. REZERWACJE

  1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.

  2. Rezerwację uważa się za wiążącą jedynie w przypadku potwierdzenia drogą mailową lub telefonicznie przez pracownika Thai World Spa . Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 48h przed terminem dokonanej rezerwacji.

  3. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masaży jest godziną jego rozpoczęcia.

  4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Thai World Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

4. OFERTA

  1. Aktualna oferta dostępna jest na recepcji oraz stronie internetowej Thai World Spa www.thaiworld.pl.

5. SPRZEDAŻ I REALIZACJA KART PODARUNKOWYCH

  1. W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Thai World Spa wydaje kartę podarunkową uprawniającą do realizacji zabiegów i masaży w salonie Thai World Spa.

  2. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karcie podarunkowej zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Thai World Spa.

  3. Karta podarunkowa nie  uprawnia do zakupu kosmetyków, ani innych produktów dostępnych w Thai World Spa.

  4. Karty podarunkowe można nabyć w salonie Thai World Spa lub zamówić drogą telefoniczną lub przez Internet pod adresem www.thaiworld.pl.

  5. Karty podarunkowe zamówione drogą telefoniczną lub przez Internet opłacane są przelewem lub podczas odbioru osobistego w salonie Thai World Spa. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Thai World Spa potwierdza elektronicznie, na adres email podany przez Kupującego w zamówieniu.

  6. Wysyłka kart podarunkowych jest realizowana tylko i wyłacznie w postaci elektronicznej na wskazany adres email Klienta po otrzymaniu przelewu na konto firmowe Thai World Spa.

  7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

  8. Karta podarunkowa jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.

  9. Thai World Spa nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę karty podarunkowej.

  10. Kupującemu oraz posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługują żadne roszczenia wobec Thai World Spa w przypadku utraty,  w tym także kradzieży lub zniszczenia karty podarunkowej.

  11. Karta podarunkowa jest ważna do dnia określonego na karcie podarunkowej.

  12. Thai World Spa  nie przewiduje przedłużenia terminu ważności karty podarunkowej.

  13. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na karcie podarunkowej Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

  14. Kartę podarunkową można wykorzystać na inny zabieg z oferty, o takiej samej wartości.

  15. Osoby realizujące kartę podarunkową są traktowane na identycznych zasadach jak pozostali klienci Thai World Spa.

  16. W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Thai World Spa, wraz z podaniem numeru karty podarunkowej.

  17. Thai World Spa gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej podczas godzin pracy salonu Thai World Spa w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy gabinetu Thai World Spa.

  18. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją karty podarunkowej musi nastąpić nie później niż na 48 h przed jej terminem drogą telefoniczną. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, karta podarunkowa przepada.

  19. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do okazania jej w recepcji Thai World Spa przed wykonaniem usługi.

  20. Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.

  21. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty gotówką, różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.

  22. Thai World Spa przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:

  • upłynął termin ważności karty podarunkowej,
  • uszkodzenia karty podarunkowej uniemożliwiają jej odczyt,
  • istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza karty podarunkowej do wykonania zabiegu.

  23. Na karcie podarunkowej umieszczone są następujące informacje:

  • nazwa zabiegu lub kwota do wykorzystania,
  • numer vouchera,
  • data ważności,
  • informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji karty podarunkowej.

  24. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane Thai World Spa po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Thai World Spa.

  25. Podstawą uznania reklamacji jest karta podarunkowa.

  26. Kupujący lub posiadacz karty podarunkowej z chwilą otrzymania karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

  27. Wzór aktualnie obowiązujących kart podarunkowych znajduje się na stronie internetowej www.thaiworld.pl

6. GROUPON I INNE VOUCHERY ZEWNĘTRZNE

  1. Osoby realizujące voucher podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.

  2. W celu realizacji vouchera wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w salonie Thai World Spa.

  3. Podczas rezerwacji terminu wizyty należy podać kod/numer vouchera oraz następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do weryfikacji klienta posługującego się voucherem oraz pomagają w weryfikacji czy dany klient ma prawo wykorzystać voucher w salonie.

  4. Salon masażu gwarantuje możliwość realizacji vouchera w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.

  5. Posiadaczowi vouchera nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.

  6. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do dopłaty różnicy między faktyczyczną kwotą wpłacaną przez firmę zewnętrzną sprzedającą voucher na rzecz Thai World Spa (nie cena zakupu vouchera) a ceną obowiązującą w Thai World Spa w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość vouchera.

  7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 48h przed umówioną wizytą, voucher uznany zostaje za zrealizowany.

  8. Klienci z voucherami Groupon nie mogą rezerwować i realizować usług dla dwojga oraz większej ilości osób jednocześnie.

7. PRZECIWSKAZANIA

  1. Jak do wszystkich zabiegów, także i do masażu występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:

  • gorączka, złe samopoczucie, choroba zakaźna;
  • krwotoki, krwawienia;
  • żylaki;
  • choroby skóry, którym towarzyszą pęcherze, wypryski i przerwanie ciągłości skóry;
  • stany zapalne i alergiczne skóry (grzybica, owrzodzenia, czyraki);
  • emofilia;
  • pierwszy trymestr ciąży, ciąża zagrożona (masaż kobiet w ciąży tylko za zgodą lekarza prowadzącego);
  • nieleczone nadciśnienie;
  • wszelkie postacie nowotworów, masaż możliwy po upływie 5 lat od wyleczenia;
  • miażdżyca;
  • choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne;
  • stan bezpośrednio po zawale serca;
  • zakrzepowe zapalenie żył;
  • zaawansowane żylaki z owrzodzeniami, tętniaki;
  • świeży zrost;
  • zaawansowana osteoporoza;
  • wczesne stany po złamaniu kości lub brak zrostu kostnego;
  • wczesny stan po naderwaniu/zerwaniu powięzi, ścięgien i mięśni;
  • wylewy krwawe i pourazowe w mięśniach (do 72h po urazie);
  • choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, kamica nerkowa, wątrobowa;
  • stany zapalne dróg żółciowych i narządów miednicy mniejszej;
  • stany zapalne węzłów chłonnych;
  • stany zapalne;
  • krwiaki i tętniaki;
  • epilepsja, (wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego);
  • zapalenie szpiku kostnego;
  • zapalenie opon mózgowych;
  • choroby zakaźne układu oddechowego;
  • zapalanie płuc;
  • zapalenie oskrzeli;
  • astma;
  • choroba Bürgera 3 i 4 stadium (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, dotyczy głównie kończyn dolnych);
  • choroba Raynauda 3 i 4 stadium (skurcz tętnic, dotyczy częściej rąk niż nóg);

8. PŁATNOŚCI

  1. W salonie Thai World Spa, Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą, przelewem na wskazane konto firmowe lub za pośrednictwem płatności elektronicznych dostępnych na stronie www.thaiworld.pl podczas zamawiania usług za pośrednictwem bookero.pl.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

  Mastercard and Visa

9. ZWROTY

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Odstąpienie od umowy

  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni

11. Reklamacje

  Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w salonie lub telefonicznie pod numer 881 401 301.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

  Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie Thai World Spa.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ THAI WORLD SPA

  1.Wszystkie usługi świadczone w salonie Thai World Spa mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.

  2. Thai World Spa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (agresja, propozycje seksualne itp.).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Thai World Spa bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Thai World Spa.

  2. Kupujący lub posiadacz vouchera z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego przestrzegać jego zapisów.